Επιλογή Σελίδας

Ethylene oxide σε σουσάμι

Το ethylene oxide έχει αναγνωρισμένες απολυμαντικές ιδιότητες, έναντι βακτηρίων, μυκήτων και ιών και για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται ευρέως στη χημική βιομηχανία. Χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό για την αποστείρωση υλικών και οργάνων που χρησιμοποιούνται στη χειρουργική επέμβαση και για ιατρικές συσκευές, αλλά δεν επιτρέπεται η χρήση τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η χρήση του οξειδίου του αιθυλενίου δεν επιτρέπεται στα τρόφιμα σε Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεν ήταν πάντα έτσι, αρχικά, χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο παρασίτων στον τομέα των τροφίμων και κυρίως για την απεντόμωση παρασίτων που ευδοκιμούν σε σιλό, αλλά, λόγω της τοξικότητά του, απαγορεύτηκε η χρήση του.

Δεν έχει καν εγκριθεί ως δραστική ουσία σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το οξείδιο του αιθυλενίου ταξινομείται στην πραγματικότητα ως μεταλλαξιογόνο κατηγορίας 1Β, καρκινογόνο και τοξική ένωση για αναπαραγωγή, σύμφωνα με τον Reg. (ΕΚ) 1272/2008.

Από τον Σεπτέμβριο του 2020, έχουν κοινοποιηθεί, μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος RASFF, πολλαπλές απαγορεύσεις εισόδου (Border rejection) παρτίδων σουσαμιού, μολυσμένων με οξείδιο του αιθυλενίου σε ευρωπαϊκές χώρες.

Τα επιμολυσμένα τρόφιμα, προέρχονταν κυρίως από την Ινδία, όπου εκεί, επιτρέπεται η επεξεργασία τροφίμων με οξείδιο του αιθυλενίου. Η συγκέντρωση οξειδίου του αιθυλενίου, σε αναλυθέντα δείγματα, βρέθηκε μέχρι και 1000 φορές πάνω, από το ανώτατο όριο καταλοίπων που επιτρέπεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα μια μαζική ανάκληση προϊόντος λόγω της τοξικότητάς της.

Ως οξείδιο του αιθυλενίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Reg. (EC) 396/2005, ορίζετε το άθροισμα του αιθυλενοξειδίου και της 2-χλωρο-αιθανόλης, εκφραζόμενο σε αιθυλενοξείδιο, και για το σουσάμι το MRL είναι 0,05 mg / kg.

Ως ο  πλέον αξιόπιστος συνεργάτης, στον τομέα των τροφίμων, η Q&Q Analysis, παρέχει δοκιμές ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης, του αιθυλενοξειδίου και της 2-χλωρο-αιθανόλης σε δείγματα σουσαμιού και προϊόντα αυτών με πλήρη συμμόρφωση ως προς τον Κανονισμό. (ΕΚ) 396/2005.