Επιλογή Σελίδας

Δειγματοληψίες

Τα Χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια της Q&Q Analysis, στελεχωμένη με κατάλληλα εκπαιδευμένους δειγματολήπτες, πραγματοποιεί Πανελλαδικά δειγματοληψίες για:

  • Τροφίμων

  • Επιφανειών

  • Νερά (πόσιμα, επιφανειακά, υπόγεια, θαλασσινά, ακτών κολύμβησης, δικτύων ύδρευσης, κολυμβητικών δεξαμενών, φυσικών και τεχνητών υδατοσυλλογών, λύματα και απόβλητα)

  • Ιζήματα

  • Επιφανειακών και θαλασσινών νερών

  • Εδάφη

  • Ιλύς

  • Απορρίμματα & υδαρή απορρίμματα

Πιστοποιήσεις

ΕΣΥΔ
ilac-MRA
FIL IDF
IOC
Japan
Fruit Monitoring