Επιλογή Σελίδας

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Γιατί το μέλι Κρυσταλλώνει;

Η κρυστάλλωση του μελιού, είναι ουσιαστικά, ο σχηματισμός και η ανάπτυξη κρυστάλλων ζάχαρης στον περιέκτη.
Η κρυστάλλωση είναι μια φυσική διαδικασία και σε καμία περίπτωση ένδειξη νοθείας ή αλλοίωσης. Λόγω της φύσης του, το μέλι, τείνει φυσικά να κρυσταλλωθεί, καθώς είναι ένα υπερκορεσμένο διάλυμα ζάχαρης.
Το μέλι αποτελείται κυρίως από δύο σάκχαρα, τη φρουκτόζη και τη γλυκόζη και τυπικά σχηματίζεται με την ακόλουθη σύνθεση:
Γλυκόζη: 25-39%
Φρουκτόζη: 29-47%
Νερό: 14-20%

Το σημείο εκκίνησης της κρυστάλλωσης, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η επεξεργασία του μελιού κατά τη μεταποίηση, ο χειρισμός του προϊόντος κατά την εμφιάλωση ή ακόμη και ο τύπος και το υλικό συσκευασίας, επηρεάζουν τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα του μελιού, σε σχέση με την κρυστάλλωση. Για παράδειγμα, τα πλαστικά μπουκάλια ενισχύουν τη διαδικασία κρυστάλλωσης περισσότερο από το γυαλί.
Ωστόσο, καθοριστικές εγγενείς παράμετροι, είναι η αναλογία φρουκτόζης-γλυκόζης και η αναλογία γλυκόζης-νερού. Μια υψηλή αναλογία Φρουκτόζης Γλυκόζης και χαμηλή αναλογία Γλυκόζης Νερού υποδηλώνουν, μια αργή διαδικασία κρυστάλλωσης.
Όταν το επίπεδο της γλυκόζης αυξάνεται, αυτή καθίσταται αδιάλυτη στο νερό, με αποτέλεσμα η κρυστάλλωση να είναι αναπόφευκτη.
Ένας άλλος κοινός λόγος κρυστάλλωσης, είναι η θερμοκρασία αποθήκευσης, η οποία συμβάλλει σημαντικά στο σχηματισμό κρυστάλλων.
Ιδανικά, το μέλι πρέπει να αποθηκεύεται είτε σε δροσερό μέρος (θερμοκρασία χαμηλότερη των 4oC) για να μειωθεί η κινητικότητα των μορίων των σακχάρων, είτε σε υψηλή θερμοκρασία (θερμοκρασία χαμηλότερη των 25oC), ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι κρύσταλλοι ρευστοποιούνται και ο βαθμός υπερκορεσμού της γλυκόζης μειώνεται.
Το ακατέργαστο μέλι, από την άλλη πλευρά, προϊόν με μηδενική σχεδόν επεξεργασία, είναι ένα ολοένα και πιο επιθυμητό προϊόν, καθώς οι σημερινοί καταναλωτές ζητούν την μικρότερη δυνατή επεξεργασία των τροφίμων, που καταναλώνουν. Όμως, στην περίπτωση αυτή, που το μέλι πωλείται ακατέργαστο, ενδέχεται, να έχει μικρά τυπικά σωματίδια μελιού που υπάρχουν στο υγρό, όπως φυτικά συστατικά, γύρη, ζύμες, κρυστάλλους ζάχαρης και κερί μέλισσας.
Παρά το γεγονός ότι, όλα αυτά είναι ασφαλή και βρώσιμα, αποτελούν ωστόσο, εκκινητές στη διαδικασία κρυστάλλωσης.
Όταν το μέλι κρυσταλλώνει δυσχεραίνει ή και σταματά την δυνατότητα τεχνολογικής επεξεργασίας και αυξάνει τη θολερότητα του προϊόντος.
Παρόλο που το κρυσταλλωμένο μέλι είναι ασφαλές για κατανάλωση, ένα θολό βάζο μελιού, είναι πιο δύσκολο να πουληθεί στους καταναλωτές, μειώνοντας επίσης και την μικροβιακή σταθερότητα του μελιού, λόγω της αυξημένης περιεκτικότητας υγρασίας στο ανώτερο στρώμα.
Η Q&Q Analysis, έχει αναπτύξει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών αναλύσεων για τον προσδιορισμό σακχάρων αλλά και ποιοτικών χαρακτηριστικών που είναι άμεσα εξαρτώμενα με την κρυστάλλωση του μελιού.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Ethylene Oxide

Ethylene oxide σε σουσάμι

Το ethylene oxide έχει αναγνωρισμένες απολυμαντικές ιδιότητες, έναντι βακτηρίων, μυκήτων και ιών και για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται ευρέως στη χημική βιομηχανία. Χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό για την αποστείρωση υλικών και οργάνων που χρησιμοποιούνται στη χειρουργική επέμβαση και για ιατρικές συσκευές, αλλά δεν επιτρέπεται η χρήση τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η χρήση του οξειδίου του αιθυλενίου δεν επιτρέπεται στα τρόφιμα σε Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεν ήταν πάντα έτσι, αρχικά, χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο παρασίτων στον τομέα των τροφίμων και κυρίως για την απεντόμωση παρασίτων που ευδοκιμούν σε σιλό, αλλά, λόγω της τοξικότητά του, απαγορεύτηκε η χρήση του.

Δεν έχει καν εγκριθεί ως δραστική ουσία σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το οξείδιο του αιθυλενίου ταξινομείται στην πραγματικότητα ως μεταλλαξιογόνο κατηγορίας 1Β, καρκινογόνο και τοξική ένωση για αναπαραγωγή, σύμφωνα με τον Reg. (ΕΚ) 1272/2008.

Από τον Σεπτέμβριο του 2020, έχουν κοινοποιηθεί, μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος RASFF, πολλαπλές απαγορεύσεις εισόδου (Border rejection) παρτίδων σουσαμιού, μολυσμένων με οξείδιο του αιθυλενίου σε ευρωπαϊκές χώρες.

Τα επιμολυσμένα τρόφιμα, προέρχονταν κυρίως από την Ινδία, όπου εκεί, επιτρέπεται η επεξεργασία τροφίμων με οξείδιο του αιθυλενίου. Η συγκέντρωση οξειδίου του αιθυλενίου, σε αναλυθέντα δείγματα, βρέθηκε μέχρι και 1000 φορές πάνω, από το ανώτατο όριο καταλοίπων που επιτρέπεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα μια μαζική ανάκληση προϊόντος λόγω της τοξικότητάς της.

Ως οξείδιο του αιθυλενίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Reg. (EC) 396/2005, ορίζετε το άθροισμα του αιθυλενοξειδίου και της 2-χλωρο-αιθανόλης, εκφραζόμενο σε αιθυλενοξείδιο, και για το σουσάμι το MRL είναι 0,05 mg / kg.

Ως ο  πλέον αξιόπιστος συνεργάτης, στον τομέα των τροφίμων, η Q&Q Analysis, παρέχει δοκιμές ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης, του αιθυλενοξειδίου και της 2-χλωρο-αιθανόλης σε δείγματα σουσαμιού και προϊόντα αυτών με πλήρη συμμόρφωση ως προς τον Κανονισμό. (ΕΚ) 396/2005.